Privacy statement

Met deze privacy statement willen we u op de hoogte brengen dat uw gegevens correct volgens de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt.

Calco Group B.V. (hierna: CALCO) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf. Calco hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen
Deze Privacy Statement is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van CALCO achterlaten. Tijdens een bezoek op onze website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website, gaat u akkoord met deze Privacy Statement.

Calco is een organisatie die IT’ers opleidt om ze vervolgens in te zetten voor de detachering. Calco is te bereiken via de mail: [email protected] of er kan gebeld worden naar: +31 20 7 652 652. Adresgegevens zijn: Gatwickstraat 21, 1043 GL Amsterdam. KvK gegevens: 32099718

Calco verzamelt websitegebruikersgegevens om Google Analytics te kunnen gebruiken, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), verwerkt door Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen we u naar het privacybeleid van Google en/of Google Analytics. De informatie die naar voren komt door de Google Analytics Cookies zullen alleen bij Google terecht komen. Daarnaast maakt Calco gebruik van een 3e partij om haar website up-to-date te houden. Deze ontvangen echter geen persoonsgegevens.

Daarnaast maakt Calco gebruik van Snitcher, een tool voor websiteanalyse die ons helpt inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren van onze websitebezoekers. Snitcher kan mogelijk persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder uw IP-adres en informatie over uw bezoek aan onze website, zoals de pagina's die u bekijkt. Snitcher gebruikt deze informatie om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen. We gebruiken Snitcher met het doel om de kwaliteit van onze website en de gebruikerservaring te verbeteren. De informatie die door Snitcher wordt verzameld, wordt niet gedeeld met derden, tenzij vereist door de wet of in het kader van juridische procedures. Voor meer informatie over hoe Snitcher uw gegevens verwerkt, kunt u het privacybeleid van Snitcher raadplegen.

Als u niet wilt dat Google Analytics en Snitcher uw gedrag op onze website volgt, kunt u overwegen gebruik te maken van opties voor het blokkeren van tracking in uw browser of door specifieke browserextensies voor privacybescherming te installeren. Houd er echter rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet correct werken als tracking volledig is uitgeschakeld.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij het contactformulier wordt ingevuld.

Calco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard. Calco verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om telefonisch en/of om u schriftelijk (per e-mail) contact met u op te kunnen als u daar om verzoekt.

Calco wil de gebruiker wijzen op de volgende rechten waar een gebruiker gebruik van mag en kan maken betrekkende op gegevens die via de website binnenkomen:

Recht op inzage: gebruiker mag zijn of haar gegevens opvragen. Deze zullen dan binnen een maand naar de gebruiker verstuurd worden.
Recht op rectificatie: Wanneer gegevens verkeerd zijn doorgegeven, veranderd of verkeerd verwerkt zijn. Moeten deze gegevens aangepast worden.
Recht op het indienen van een klachten: Wanneer de gebruiker een klacht wil indienen zal hij of zij dit moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens: De gebruiker mag aangeven dat zijn of haar gegevens niet meer gebruikt dienen te worden.
Recht op vergetelheid: De gebruiker heeft het recht dat gegevens van hem of haar verwijderd worden. Dit dient binnen een maand te gebeuren mits dit redelijker wijs haalbaar is.
Sommige gegevens in het contactformulier zijn verplicht om in te vullen. Het gaat hier om de volgende gegevens:

Uw naam
Het bedrijf waar voor u werkt
Uw E-mail
Telefoon
Calco stelt deze gegevens verplicht in te vullen zodat Calco haar website bezoekers zo goed mogelijk kan helpen en te woord staan.

Voor de website wordt SSL gebruikt. Deze is voorzien met een certificaat van Comodo SSL certificaten. Op deze manier worden gegevens die verzonden worden versleuteld. Dit zorgt voor een veiligverbinding.

Calco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verwerking van persoonsgegevens bij sollicitaties
Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de website vragen wij om gegevens zoals naam, contactgegevens, CV en andere gegevens die nodig zijn voor de sollicitatie. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website, gaat u akkoord met deze Privacy Statement. Wanneer u niet akkoord gaat, kunt u niet via deze wijze solliciteren bij Calco.

Wanneer een sollicitatie niet binnen het gevraagde profiel valt, kan er op basis van geautomatiseerde besluitvorming, een afwijzing volgen. Dit om de grote aantallen sollicitaties in goede banen te leiden.

Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. Calco verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Ten behoeve van de correcte verwerking van de gegevens worden de gegevens tevens verwerkt door Salesforce, de leverancier van de software ten behoeve van de online sollicitatiemogelijkheden, die hiervoor een bewerkersovereenkomst heeft afgesloten met Calco, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Indien u via de website solliciteert op een functie binnen Calco, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere van de tot Calco behorende ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken, door een email te sturen naar het mailadres onder het kopje ‘Contact’.

Bewaren van informatie
Calco bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan Calco worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Calco worden verstrekt.

Calco bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. In het geval van een sollicitatie is dit maximaal één jaar, waarna Calco de gegevens zal verwijderen van de sollicitatie. Calco kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. Calco heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bij elk bezoek aan de website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Calco bewaart en gebruikt deze gegevens om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren en voor marketingdoeleinden, om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

De marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Daarnaast kunnen de marketingcookies fungeren als basis voor het opstellen van vergelijkbare doelgroepen in verschillende advertentiesystemen. Indien je niet (meer) wilt dat jouw gegevens gebruikt worden voor het opstellen van vergelijkbare doelgroepen voor marketingdoeleinden, dan kun je dit aangeven via [email protected].

Delen van informatie
Calco zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:
* u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
* de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en Calco gesloten overeenkomst
* de doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Hieronder begrepen een sollicitatie bij Calco;
* Calco dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
* Calco van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.


Bekijk ook ons Cookie Policy.

Vragen? 

Als u wenst te reageren op deze Privacy Statement of wanneer Calco naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Statement handelt, vragen we u contact met Calco op te nemen, via [email protected]